Komadan Korem 084/Bhaskara Jaya Beserta Keluarga Besar Korem 084/ Bhaskara Jaya Mengucapkan :
Dirgahayu “AKADEMI MILITER”
11 November 2023
“ADHITAKARYA MAHATVAVIRYA NAGARABHAKTI”